Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE WORKOUT STUDIO
Bijgewerkt juli 2023

DEFINITIES

Abonnement: een Deelnemersovereenkomst waarmee de Deelnemer recht heeft op een onbeperkt aantal Lessen (bestaande uit enkel groepslessen zoals gespecificeerd op de Website) voor een periode van één maand, 6 maanden of 12 maanden.

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd kan worden door The Workout Studio. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de Website. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

Deelnemer: Iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Deelnemersovereenkomst heeft gesloten met The Workout Studio. Indien de Deelnemer een rechtspersoon of natuurlijk persoon is die niet zelf feitelijk deelneemt, wordt onder ‘Deelnemer’ ook verstaan ieder natuurlijk persoon die feitelijk deelneemt aan de desbetreffende Les zoals overeengekomen met de relevante rechtspersoon of niet deelnemende natuurlijk persoon.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen The Workout Studio en een Deelnemer.

Eversports: de applicatie genaamd ‘Eversports’, waarin de Lessen van The Workout Studio zichtbaar zijn en inschrijving voor Lessen mogelijk is.

Krediet: De door een Deelnemer via de Website aangekocht krediet c.q. tegoed om binnen de Termijn een Les bij een Studio van The Workout Studio in te boeken en/of te volgen. Een Krediet kan bestaan uit een rittenkaart, lidmaatschap, bedrijfslidmaatschap, 6 Weeks Fit programma, 10 Weeks Level Up, pre- en postnatale groepslessen en iedere vorm die recht geeft op een of meerdere Lessen bij The Workout Studio.

Les: Elke (individuele of groeps-) les gegeven door of namens The Workout Studio in een Studio van The Workout Studio. Daaronder dient in ieder geval te worden begrepen iedere BBB training, Circuit training, Power & Hit, Power (Full, Lower, Upper), Workout Mama Training, personal training, of enige vergelijkbare vorm van training met inbegrip van iedere training die van tijd tot tijd wordt gecommuniceerd via de Website.

Persoonsgegevens: Alle gegevens betrekking hebbende op natuurlijke personen verstrekt door een Deelnemer aan The Workout Studio zoals weergegeven in de Deelnemersovereenkomst of anderszins.

Studio: Elke studio van of in gebruik door The Workout Studio, zoals weergegeven op de Website met inbegrip van trainingslocaties in de openbare ruimte die worden gebruikt voor een Les.

Termijn: De termijn c.q. periode vanaf de aankoop van een Krediet waarbinnen het recht van een Deelnemer bestaat op deelname aan een Les dan wel een beperkt aantal Lessen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is de Termijn van een Les onbeperkt.

Versie Juli 2023

The Workout Studio: The Workout Studio, een b.v. gevestigd te Amsterdam en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 75611139.

Website: De website van The Workout Studio, www.theworkoutstudio.nl.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN THE WORKOUT STUDIO

1.1 Iedere Deelnemer is verplicht kennis te nemen van deze Deelnemersvoorwaarden van The Workout Studio. Indien sprake is van een Deelnemersovereenkomst tussen The Workout Studio en een Deelnemer zijn deze Algemene Voorwaarden daarvan een onderdeel en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

1.2 Indien de Deelnemer een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die niet zelf feitelijk deelneemt aan de Les, dan is de betreffende Deelnemer verplicht de Algemene Voorwaarden aan de natuurlijke persoon te overhandigen die wel feitelijk deelneemt aan de Les.

1.3 Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten of kunnen deze gewijzigd worden.

1.4 The Workout Studio behoudt zich het recht voor het totaal aantal Deelnemers aan een Les aan te passen, alsmede de openingstijden van de Studio, de tijden van de Lessen, het aantal Lessen, de specifieke trainer of instructeur van een Les en de tarieven. Voor zover mogelijk zullen wijzigingen via de Nieuwsbrief, Website of Eversports worden gecommuniceerd.

1.5 The Workout Studio behoudt zich tevens het recht voor Deelnemers te weigeren bij misbruik van het abonnementssysteem of van de faciliteiten van The Workout Studio. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een Les daardoor volgens de relevante trainer wordt bemoeilijkt, kan de relevante trainer eenzijdig besluiten de betreffende Deelnemer uit te sluiten van de Les. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.

1.6 Personen jonger dan 18 jaar hebben geen toegang tot The Workout Studio. Enig letsel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen, ontstaan door (ongeoorloofde) toegang tot de The Workout Studio is voor eigen risico.

1.7 Huisdieren zijn bij The Workout Studio verboden.

1.8 Deze Deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen The Workout Studio en een Deelnemer die een Krediet heeft aangeschaft en/of feitelijk deelneemt aan een Les, aangeboden en/of verzorgd door The Workout Studio en/of een door een Deelnemer aangeschaft Krediet.

1.9 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle natuurlijk personen betrokken bij de organisatie van The Workout Studio en alle personen die voor The Workout Studio werkzaam zijn en/of door The Workout Studio zijn ingeschakeld.

1.10 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, onredelijk bezwarend wordt geacht of op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven en is het The Workout Studio toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling. Een dergelijke nietigheid of vernietiging doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

2. OVEREENKOMST

2.1 Een overeenkomst tussen The Workout Studio en een Deelnemer ontstaat door
overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer of een schriftelijke bevestiging van een overeenkomst. Tijdens de registratie ontvangt een Deelnemer een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van The Workout Studio.

2.2 Voor The Workout Studio ontstaan pas verplichtingen uit een Deelnemersovereenkomst, nadat door een Deelnemer aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.

2.3 Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen Deelnemersovereenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Workout Studio. Wijziging van een
Deelnemersovereenkomst kan voor een Deelnemer kosten met zich meebrengen.

2.4 Een overeenkomst tussen The Workout Studio en een Deelnemer bestaat uit één of meerdere Krediet(en), die gedurende de Termijn recht geeft op deelname aan een (beperkt aantal) Les(sen). Kredieten zijn derhalve beperkt geldig. De individuele geldigheid is vermeld in het account van een Deelnemer op de Website. Als een Krediet en/of een bundel van Kredieten is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor een Les.

3. ABONNEMENTEN EN RITTENKAARTEN

3.1 Iedere Deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze Deelnemersvoorwaarden gesloten Deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.2 a. Een maand Abonnement is schriftelijk opzegbaar met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn, welke ingaat op de 1e van de maand. Schriftelijke opzegging is mogelijk door een email te sturen aan info@theworkoutstudio.nl of via het eigen inlogportaal van Eversports.

b. Een half jaar Abonnement heeft een minimale looptijd van 6 maanden ingaande op de eerste dag van de kalandermaand. Wanneer er halverwege de maand een Abonnement wordt aangeschaft gaan de 6 maanden lopen vanaf de eerste van de opeenvolgende maand. Het is niet mogelijk om het Abonnement tussentijds op te zeggen. Zes weken voordat het Abonnement afloopt, ontvangt de Deelnemer automatisch een mailtje met de mogelijkheden voor een nieuw Abonnement. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat de Deelnemer lid wilt blijven en wordt het abonnement weer met 6 maanden verlengd.

c. Een jaar Abonnement heeft een minimale looptijd van 12 maanden ingaande op de eerste dag van de kalendermaand. Wanneer er halverwege de maand een Abonnement wordt aangeschaft gaan de 12 maanden lopen vanaf de eerste van de opeenvolgende maand. Het is niet mogelijk om het Abonnement tussentijds op te zeggen. Zes weken voordat het Abonnement afloopt, ontvangt de Deelnemer automatisch een mailtje met de mogelijkheden voor een nieuw Abonnement. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat de Deelnemer lid wilt blijven en wordt het abonnement weer met 12 maanden verlengd.

3.3 Het pauzeren van een abonnement is maximaal 1 maand toegestaan tijdens een abonnementsperiode. Een pauze is alleen mogelijk per kalendermaand, en dient schriftelijk aangevraagd te worden via info@theworkoutstudio.nl. De periode van de pauze wordt toegevoegd aan het einde van de abonnementsperiode.

3.4 Alleen bij een zware blessure, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland (minimaal zes weken) voor werk kan de geldigheid van een Abonnement worden opgeschort. The Workout Studio heeft het recht hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd. Op verzoek van de Deelnemer kan The Workout Lab ook goedkeuring geven voor opschorting van een Abonnement. Opschorting is enkel mogelijk voor de periode van één of meerdere kalendermaanden.

3.5 Indien een Deelnemer een Deelnemersovereenkomst met The Workout Studio heeft afgesloten, dan is de Deelnemer gerechtigd om gedurende 14 dagen na het ondertekenen van de met The Workout Studio gesloten Deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de Deelnemer de Deelnemersovereenkomst conform deze Algemene Voorwaarden herroept, dan ontvangt Deelnemer alle door Deelnemer aan The Workout Studio gedane betalingen gerestitueerd, tenzij de Deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van The Workout Studio.

3.7 The Workout Studio heeft het recht om de Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
De Deelnemer zich naar de mening van The Workout Studio schuldig maakt aan
ontoelaatbaar gedrag;
Als de Deelnemer de regels van The Workout Studio overtreedt; of
De Deelnemer op enige wijze schade toebrengt aan The Workout Studio.

4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

4.1 De actuele prijzen van één Krediet dan wel een bundel van Kredieten of Abonnement staan op de Website en in Eversports.. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Kredieten en/of bundels van Kredieten.

4.2 Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem of via automatische incasso. Een Krediet en bundels van Kredieten of Abonnement dienen ineens vooraf te worden betaald.

4.3 Door een Abonnement aan te schaffen machtigt de Deelnemer The Workout Studio om een initiële abonnementsperiode en een terugkerende maandelijkse abonnementsprijs in rekening te brengen tegen het dan geldende tarief. Verhogingen van het huidige tarief worden aan de Deelnemer per e-mail of een andere kennisgeving gemeld. De Deelnemer machtigt ook The Workout Studio om andere kosten in rekening te brengen die de Deelnemer mogelijk maakt in verband met gebruik van de Lessen, zoals eventuele inschrijvings- of annuleringskosten, of een vergoeding(no show fee) voor een laat geannuleerde Les.

4.4 Betalingen die reeds door Deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de Deelnemer.

4.5 The Workout Studio behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en te wijzigen.

4.6 Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- of achteraf nimmer rechten worden ontleend.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN WORKOUT

5.1 Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan Les aan te melden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssystemen: Eversports, OneFit en Classpass. Zonder aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Les.

5.2 Uitschrijving voor aanvang van een les is mogelijk, mits dit gebeurt voor het aangegeven tijdstip zoals gecommuniceerd via Eversports en de Website. Zonder tijdige uitschrijving wordt de Deelnemer geacht te hebben deelgenomen aan de Les.

5.3 Een Deelnemer die gebruik maakt van een Abonnement mag zich maximaal één keer per kalendermaand vergeten tijdig uit te schrijven voor een Les. Vanaf de tweede keer zal een compensatiebedrag van EUR 10 verschuldigd worden voor iedere ingeschreven Les waaraan de Deelnemer niet deelneemt. Dit bedrag is direct na de relevante Les verschuldigd en opeisbaar zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

5.4 The Workout Studio is gerechtigd het rooster en/of de locaties tussentijds zonder opgaaf van reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de Website.

5.5 The Workout Studio heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een Les bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval wordt de Deelnemer geacht zich nooit te hebben ingeschreven voor de betreffende Les zodat ook geen Krediet zal worden verbruikt.

5.6 Indien de faciliteiten van The Workout Studio niet of niet volledig kunnen worden gebruikt als gevolg van omstandigheden gelegen buiten de macht van The Workout Studio, zullen de door de Deelnemer verschuldigde kosten voor het gebruik van de faciliteiten van The Workout Studio niet worden gerestitueerd.

5.7 Buitengewone omstandigheden leveren voor The Workout Studio altijd overmacht op en ontheffen The Workout Studio van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is The Workout Studio ontslagen van haar verplichting de Deelnemersovereenkomst na te komen.

5.8 Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een Les worden afgelast. The Workout Studio is niet aansprakelijk voor het uitvallen door gevaarlijke weersomstandigheden.

5.9 Bij een tegenstrijdigheid tussen de informatie beschikbaar in Eversports en op de Website, zal de informatie op Eversports leidend zijn. Van Deelnemers wordt verwacht dat zij Eversports controleren voor de meest recente en juiste informatie.

6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het gebruik van de faciliteiten in een Studio van The Workout Studio voor onder meer, doch niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig(e) Les, trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij The Workout Studio is geheel voor eigen rekening en risico van de Deelnemer.

6.2 The Workout Studio, haar organisatie, medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een Deelnemer.

6.3 Ook voor mogelijke materiële en/of immateriële schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van The Workout Studio, haar organisatie, medewerkers en trainers, is The Workout Studio niet aansprakelijk.

6.4 The Workout Studio is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Les. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

6.5 Iedere Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enige Les melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en/of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie.

6.6 The Workout Studio is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Les. Een Les is intensief en kan eventueel leiden tot blessures. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een Les. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een Deelnemer advies in te winnen bij een arts en/of specialist.

6.7 The Workout Studio behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte Deelnemers uit te sluiten van deelname aan een Les.

6.8 Iedere Deelnemer, contractpartner of wederpartij verklaart dat hij/zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een Les voor zover deze schade niet het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van The Workout Studio.

6.9 De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Workout is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

6.10 Een Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van The Workout Studio, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de Deelnemer.

6.11 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in deze Algemene Voorwaarden vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van The Workout Studio en ieder ander van wiens hulp The Workout Studio gebruik maakt bij de uitvoering van de Deelnemersovereenkomst of een Les.

7. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY BELEID

7.1 Iedere Deelnemer is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde Persoonsgegevens aan The Workout Studio verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en e-mailadres. De Persoonsgegevens van de Deelnemers zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van The Workout Studio gebruikt en ter verbetering van de trainingsresultaten van een Deelnemer.

7.2 Indien de Deelnemer zich akkoord verklaart met deze Algemene Voorwaarden, geeft de Deelnemer aan The Workout Studio toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met het gebruik voor commerciële doeleinden van The Workout Studio. De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door The Workout Studio gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarbij behorende uitvoeringswetgeving. The Workout Studio zal alle data met betrekking tot Persoonsgegevens van de Deelnemer op schriftelijk verzoek van Deelnemer vernietigen.

7.3 De Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aan The Workout Studio ondubbelzinnig toestemming om aanbiedingen van The Workout Studio per e-mail en anderszins te ontvangen.

7.4 Enkel na expliciete toestemming van een Deelnemer zullen Persoonsgegevens in de vorm van eigen foto’s gebruikt worden voor commerciële doeleinden van The Workout Studio. Foto’s en filmopnames gemaakt tijdens een Les kunnen altijd door The Workout Studio gebruikt worden voor commerciële doeleinden, zoals plaatsing op sociale media of de Website.

7.5 Om veiligheidsredenen kan The Workout Studio gebruik maken van video- en audio toezicht apparatuur om de studio te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportruimtes, en is niet aanwezig in de toilet- en doucheruimtes.

8. KLACHTEN

8.1 Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van The Workout Studio zo spoedig mogelijk nadat de klacht is ontstaan bij The Workout Studio te melden. In geval van enige schade of gebrek in de uitvoering van een les dient melding te worden gemaakt uiterlijk binnen veertien dagen nadat de Deelnemer de schade of het gebrek heeft geconstateerd. De klacht wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij The Workout Studio onder vermelding van de relevante Les en een omschrijving van de klacht.

8.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen.

8.3 The Workout Studio beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken vanaf de datum van ontvangst. Indien The Workout Studio verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de constatering hiervan.

8.4 Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat er een geschil overeenkomstig artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden.

9. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is Nederlands Recht van toepassing.

9.2 Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.